Behind the scene!

Behind the scene!

Cảm ơn các bạn đã làm việc thật chăm chỉ.

GUO chuẩn bị tuyển dụng thêm các vị trí nữa, lần này GUO tuyển dụng bằng video nhen.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *